Sơn xịt xi BOSNY

Chai xịt xi đồng
Chai xịt xi đồng
Chai xịt xi bạc
Chai xịt xi bạc